BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

Category: The Embassy

บังกลาเทศอพยพคนหนีพายุไซโคลนโมรา

ประเทศบังกลาเทศได้มีพายุรุนแรงซึ่งพายุลูกนี้มีชื่อว่าภายุโมรา เป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงมากและได้พัดถล่มดินแดนบางส่วนของประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็นทั้งส่วนของเรือกสวนไร่นาและที่อยู่อาศัยของผู้คน

มาดูวิธีการขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนและประเทศบังคลาเทศกันเถอะ

bangladel

  การขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดน วีซ่าของประเทศสวีเดนหรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เชงเก้นวีซ่า  (Schengen Visa) หากถือวีซ่านี้ยังสามารถใช้เข้าประเทศอื่นได้อีกด้วย

ตัวแทน IPU เข้าเยือนสถานทูตบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดนอย่างเป็นทางการ

ipu_logo

สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติสวีเดนในนามขององค์การสหภาพรัฐสภาหรือ  IPU  ได้เข้าเยี่ยมสถานทูตบังกลาเทศในสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  ค.ศ.2017

มารู้จักกับสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดนกันเถอะ

BangladeshiEmbassy_pic

สถานทูตประเทศบังกลาเทศประจำสวีเดน  ตั้งอยู่ที่เมืองกรุงสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน  ให้บริการประชาชนด้านการกงสุลและการเข้าเมือง โดยมีเอกอัครราชทูตวิสามัญ

Frontier Theme